საგრანტო კონკურსი ფლევის თემში მცხოვრები ქალებისთვის


ფლევის თემში მცხოვრები ქალებისთვის საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა.

საგრანტო კონკურსი ატენის, ფლევის, ტვიშის და სორის თემებში მცხოვრები ქალებისთვის, რომლებიც მიეკუთვნებიან ჩამოთვლილი ჯგუფებიდან რომელიმეს:

  • მარტოხელა მშობლები
  • მრავალშვილიანი დედები (3, ან მეტი შვილით)
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები
  • ქალები, რომელიც ცხოვრობენ ავადმყოფ და/ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირ(ებ)თან ერთად.

საგრანტო კონკურსი ხორციელდება სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების’’ პროექტის ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) მიერ და ახორციელებს გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)

FAO Georgia-ს განცხადებით, საგრანტო დაფინანსებას ექვემდებარება:

ასოფლო-სამეურნეო შრომის დამზოგველი მოწყობილობები და/ან დანადგარები მიწის მომზადების/დამუშავების პროცესში (მაგ. დარგვა და გამარგვლა), მოსავლის აღებაში, მოსავლის აღების შემდგომ საქმიანობებში;

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავებაში.

გრანტის მაქსიმალური ოდენობა: არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) აშშ დოლარისა.

განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა: 7 დეკემბერი, 2020 წელი.

განაცხადის ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები ხელმისაწვდომია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრებში (ხაშური, გორი, ონი და ცაგერი) და თემის ადმინისტრაციულ ცენტრებში. ასევე, ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფების საკონტაქტო პირებთან და პროექტის რეგიონალურ კოორდინატორებთან. შევსებული განაცხადი უნდა წარედგინოს ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფების საკონტაქტო პირს სამიზნე თემებში, ან პროექტის ადგილობრივ, რეგიონულ კოორდინატორებს. აგრეთვე, განაცხადი შესაძლებელია გადაიგზავნოს ელექტრონული ფორმით, ელ. ფოსტაზე: bezhan.chaduneli@fao.org

ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფები:

ატენი: ნანი ცერცვაძე -მობ: 598194206;

ელ-ფოსტა: cercvadzenani@gmail.com

ფლევი: ლიანა ლომიძე - მობ: 591056755;

ელ-ფოსტა: lianalomidze50@gmail.com

სორი: რამაზ ურეკაძე - მობ: 599390539

ტვიში: სოფიკო გაბიძაშვილი - მობ: 591 27 5184 ;

ელ-ფოსტა; sofikogabidzashvili@gmail.com

თინათინ ნემსიწვერაძე - მობ: 551 286242;

ელ-ფოსტა; tinatininemscveridze@mail.ru

პროექტის რეგიონული კოორდინატორები (ასევე, მათგანვე შეძლებთ დამატებითი ინფორმაციის მიღებას):

ტვიში და სორი: იოსებ გეწაძე – მობ: 599 103192;

ელ-ფოსტა: ioseb.getsadze@fao.org: igetsadze@yahoo.com

ატენი და ფლევი: ლევან მუმლაძე - მობ: 577 080500;

ელ-ფოსტა: Levan.mumladze@fao.org; levanmumladze@yahoo.com


)